Anna

Machwic

 

graphic designer, educator, director

of the International Student Biennial

Children’s Book

and Illustration Design:

A Well–Designed Book

LECTURE

Saturday 22nd Oct 2016

9.30 – 10.00

The role of humour in children’s picture books

 

The power of a good picture book lies in the magic of a story, created where the text and image touch. The sense of humor is equally elusive, it requires abstract thinking, intelligence, making associations and ability to notice their funny side. The lecture will attempt to check whether the illustrators of children’s books include humor in their works, and if it has changed with times, from the Polish School of Illustration until now.

 

 

 

WORKSHOP

with Jan Bajtlik, Yadzia Williams

Saturday 22nd Oct 2016

14.45 – 17.45

Family Workshop

 

We will make Laughter: family funny stories – a very simple book of 6–8 pages, 30×30 cm in size. The book will use only black ink and wooden block letters (used as stamps). As there is no complete alphabet, creating new forms from different letters is allowed. It could be a picture book or a very short story, with or without text. The goal is to create everything using only typographic elements.

All participants should bring some wastepaper for collages.

 

 

Anna Machwic was born in Katowice in 1976. In 2002, she graduated with honors from the Academy of Fine Arts in Katowice, Faculty of Graphics, specialty in graphic design. Since 2003, employed with her alma mater, in Professor Jura’s Studio of Illustration and Applied Drawing. Since 2013, she has run the Studio of Illustration. In the years 2008–2012, the director of Part-time Studies of the Faculty of Graphic Design. In 2010, PhD in fine arts. Between 2012 and 2016, the Dean of the Faculty of Graphic Design of the Academy of Fine Arts in Katowice. On numerous occasions, she has been a curator and organizer of various cultural events connected with the Academy of Fine Arts in Katowice, including AGRAFA and the accompanying conference. Since 2008, she has curated the international competition A Well-Designed Book – Let’s Start with Children and the accompanying conference A Children’s Book – How Is It Done? She has published articles in 2+3D design quarterly, Biuletyn Sztuki Projektowania  [Graphic Design Bulletin], TUBA, and others. She has presented on international conferences, including Europejska Sztuka Ilustracji [European Art of Illustration] in Warsaw (2009), Think(in)Visual Communication in Warsaw (2014), and Illustration Research in Kraków (2012). She has also run workshops and lectures on illustration in Poland and abroad, i.a. in North Wales School of Art and Design w Wrexham (Great Britain) and the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp (Belgium). She participated in reviews and post-competition exhibitions of poster in Poland and abroad, including: Ogaki (Japan 2002 and 2004), Colorado (USA 2003), Trnavie (Slovakia 2003 and 2006), Polish Poster Biennial (Katowice 2004), International Poster Biennial (Wilanów 2004, 2006, 2008), as well as numerous satirical drawing competitions; she was awarded twice in the I and II Forum of Young Cartoonists: Polaków Portret Przaśny [Rough Sketch of the Poles] organized by the Museum of Caricature in Warsaw.

 

Anna Machwic urodziła się w 1976 roku w Katowicach. W roku 2002 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, na kierunku grafika, specjalność projektowanie graficzne. Od 2003 roku zatrudniona w macierzystej uczelni w Pracowni Ilustracji i Rysunku Użytkowego prof. Tomasza Jury. Od roku 2013 kierownik Pracowni Ilustracji. W latach 2008–2012 roku pełniła funkcję Kierownika Studiów Niestacjonarnych Wydziału Projektowego. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuki: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne. W latach 2012–2016 dziekan Wydziału Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wielokrotnie pełniła funkcje kuratora i organizatora różnych wydarzeń kulturalnych związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, w tym również AGRAFY i towarzyszącej jej konferencji. Od 2008 roku jest kuratorem międzynarodowego konkursu Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci oraz towarzyszącej mu konferencji Książka dla dzieci – jak to się robi?. Publikowała artykuły m.in. w 2+3D, Biuletynie Sztuki Projektowania, TUBIE. Występowała na międzynarodowych konferencjach, m.in. Europejska Sztuka Ilustracji w Warszawie (2009), Think(in)Visual Communication w Warszawie (2014) czy Illustration Research w Krakowie (2012). Wielokrotnie prowadziła w kraju i zagranicą warsztaty  i wykłady  dotyczące ilustracji m.in. w North Wales School of Art and Design w Wrexham (Wielka Brytania) czy na Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia). Brała udział w przeglądach i pokonkursowych wystawach plakatu w kraju i za granicą m.in. w: Ogaki (Japonia 2002 i 2004), Colorado (USA 2003), Trnavie (Słowacja 2003 i 2006), Biennale Plakatu Polskiego (Katowice 2004), Międzynarodowym Biennale Plakatu (Wilanów 2004, 2006, 2008), a także w wielu konkursach na rysunek satyryczny; dwukrotnie zdobyła nagrodę podczas I i II Forum Młodych Polaków Portret Przaśny organizowanego przez Muzeum Karykatury w Warszawie.

 

2+3D: Co powiedzieć dziecku? - YouTube

 

 

 

Copyright  2016 ® Agata Juszkiewicz. All Rights Reserved.